Vi leverer ekspertise og løsninger indenfor klima og miljø!

Vi har erfaring inden for:


Vandløbsrestaurering 

Fysiske indgreb i kystområder

Modelering af vandstrømme 

Modellering af stofstrømme

Miljøkonsekvensvurderinger

og meget mere


GeoHydroLogik

VORES HISTORIE

Innovativt konsulentfirma specialiseret i klima og miljø

GeoHydroLogik (GHLogik.dk) er startet og ejes af Lic. Scient Jesper Bartholdy (PhD). Vi er stærke inden for klima og miljøundersøgelser. Vores konsulentfirma blev grundlagt i Humlebæk, Danmark, med en vision om at levere løsninger til forvaltningen af landskab, vandløb og kystområder.

Gennem dedikation og ekspertise har vi etableret os som et anderkendt firma inden for vores felt. Vi lægger vægt på kvalitet, innovation og bæredygtighed. Med en passion for at beskytte miljøet og skabe positive forandringer, har vi løst større såvel som mindre opgaver genne 30 år.

HVORFOR ARBEJDE MED OS

Eksempler på aktuelt løste opgaver

Uddybning af Grådyb

Esbjerg Havn

I samarbejde med COWI har vi udfærdiget en miljøkonsekvensvurdering for Esbjerghavn, vedr. uddybning af Grådyb

Låningsvej til Mandø

Esbjerg Kommune

Låningsvejen til Mandø har haft problemer med erossion hvilket var omkostningsfuldt. Vi har i den sammenhæng rådgivet Esbjerg Kommune så de har været i stand til at at optimere deres vedligeholdelsespraksis.

Kabelføring gennem vadehavet

Energinet.dk

Vi har rådgivet Energinet.dk i forbindelse med ilandføring af et COBRA-kabel gennem Vadehavet. Her har vi har blandt andet gjort brug af vores ekspertise inden for sedimenttyperne i området.

Historie

GeoHydroLogik (GHLogik) er startet som privat virksomhed i forlængelse af rådgivning med base på Københavns Universitet. I den egenskab har vi medvirket til løsning af mange miljørelaterede opgaver. Det har til en start primært drejet sig om opgaver vedr. sandtransport i - og restaurering af Vestjyske vandløb. Tillige er der løst et antal formidlingsopgaver inden for emner som landskab og dynamiske processer bl.a. i relation til museerne Eksperimentarium, Kattegat Centret og Kystcentret i Thyborøn.   

En af vores kernekompetencer er at opstille simple modeller til løsning af problemstillinger vedr. vandløb og tidevandspåvirkede kystområder. Der er således for det daværende Ribe Amt opstillet en model for vandstand og sandtransport i Ribe Østerå1. Denne model er operativ og kan anvendes på tilsvarende strækninger i alle andre vandløb, f.eks har den med succes været anvendt i det italienske vandløb Cecina.

I forhold til kyster råder GHLogik også over en model til analyse af strømforhold i tidevandsprægede områder.

Ud over sådanne direkte dynamisk relaterede opgaver udfører GeoHydroLogik stort set alle former for rådgivning i forhold til indgreb i kystområder såvel som i vandløb.

Vi har bidraget til det EU støttede Snæbelprojekt i vestjyske vandløb. I den forbindelse har vi foretaget en analyse af konsekvensen af restaureringen af Varde å. Her er der bl.a. designet og dimensioneret et sandfang til forebyggelse af nedstrøms tilsandning i området opstrøms Varde.

For Rambøl er der under samme projekt udført en landskabsanalyse og detailberegninger i forbindelse med omlægning af å-løb p.g.a. sløjfningen af opstemninger i Sneum Å’s opland.

Miljøstyrelsen er rådgivet vedr. de problemer, med tilsanding af Kongeåens udløb i Vadehavet.

KONTAKT OS

Kontakt os for professionel rådgivning

Kontorinformation